TICKETVERKOOP GESTART!

Huisregels gedurende het evenement Paaspop Geesteren | De Paaskroeg

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels. Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 

ALGEMEEN
Visual Marketing dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, of locatie. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen. Honden en andere huisdieren verboden

 

LEEFTIJD
Voor Paaspop Geesteren geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijdbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
Paaspop Geesteren is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

 

TOEGANG ONDER INVLOED
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.

 

TOEGANG
Om toegang te krijgen tot Paaspop Geesteren dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn online verkrijgbaar en bij de kassa's, zolang de voorraad strekt. De huidige maatregelen zijn op dit moment: toegang alleen met 1G beleid; testen voor toegang. Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van Paaspop Geesteren, een polsbandje waarmee alcoholhoudende consumpties gekocht en genuttigd kunnen worden. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen geen bandje.

 

TOEGANGSCONTROLE
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie

 

KLEDING
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

 

DIEFSTAL EN VERLIES
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. Visual Marketing is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de garderobe op eigen risico.

 

MUNTEN
Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s a 2.50 waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Deze munten kunnen tot 01:00 uur worden ingewisseld voor contanten. Consumptiemunten zijn alleen geldig op 17 april 2022. Daarna verliest het haar waarde.

 

TOILETTEN
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden.

 

EHBO
Op het terrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de Beveiliging de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Fietsenstalling is mogelijk in het bospad, gelegen naast de ingang aan de Dorpsstraat.

 

GELUIDSNIVEAU
Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

 

ROKEN
In de tent en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

 

EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Visual Marketing dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

 

OVERIGE SITUATIES
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie: Visual Marketing | Visual Events | Coen Droste Tel: 06 54 24 88 88